Jasmuheen pe Noul Pamant – partea a II a

2
Iată şi ce-a de-a doua parte a „interviului” pe care Jasmuheen a a vut bunăvoinţa să-l acorde Noului Pământ şi implicit tuturor celor care trec pe aici. Am prezentat în prima parte a acestei transmisii de lumină introducerea la cartea pe care Jasmuheen a primit îndrumarea să o scrie. Un semn scris după o vreme îndelungată de prezenţă prin alte mijloace şi ca radiaţie spirituală în matricea unimii pe care ne-o aduce în faţa ochilor pentru a o aşeza şi noi, la rândul noastru, în conştienţă şi în conştiinţă. Cuvintele sunt tot mici pentru a declara mai mult decât ceea ce ele, în esenţa lor şi în forma în care Jasmuheen a căutat să le aşeze tocmai pentru a fi mai aproape de noi.
Să le lăsăm să ne intre în fiecare fibră a corpului nostru, să le simţim semnătura înaltă şi să visăm cu ochii deschişi o realitate în care respirăm, laolată cu ea, lumina din matricea ce ne susţine energetic şi pulsăm odată cu universul cu fiecare bătaie a inimii noastre deschise.
~1~
ESSENCE
–      Our Essence Is.
–      It contains creation.
–      It sustains creation.
–      It is pure light.
–      It is pure love.
–      It is pure sound.
–      In its light, love and sound are all the blueprints and patterns for creation.
–      Its patterns and blueprints hold infinite wisdom and infinite fields of potential.
–      It is pure joy.
–      It is pure bliss
–      And yet … it is much more again.
–      It is the nameless, the formless,
–      the void that defies explanation.
–      We are its dream.
–      We are its reality.
–      We are all extensions of Essence, lovingly connected as part of the pattern of its weave.
–      We are multiple, unique versions of this Essence in form.
–      As Essence in form, we too are creator Gods, for the Essence within us holds all the keys to the blueprints of creation.
–      As Essence in form we too can weave any pattern we desire for we have the free will to do this.
–      Our Enlightened Essence is just one of many rhythms we hold within our Earth-bound energy system that we call a body,
–      and yet we, as pure Essence, exist multi-dimensionally way beyond this physical world.
–      We are infinite in our true nature.
–      We are eternal in our true expression.
Many Blessings to you,
In love, light and laughter,
~1~
ESENŢA
–      Esenţa noastră Este.
–      Conţine creaţia.
–      Susţine creaţia.
–      Este lumină pură.
–      Este iubire pură.
–      Este sunet pur.
–      În lumina, iubirea şi sunetul ei sunt toate planurile şi modelele creaţiei.
–      Planurile şi modelele sale conţin înţelepciune infinită şi un câmp infinit de potenţial.
–      Este bucurie pură.
–      Este fericire pură.
–      Şi totuşi… este mult mai mult.
–      Este nenumitul, neformatul, vidul care depăşeşte explicaţia.
–      Noi suntem visul său.
–      Noi suntem realitatea sa.
–      Cu toţii suntem extensii ale Esenţei, cu iubire conectaţi ca parte din modelul undelor sale.
–      Suntem multipli, versiuni unice ale Esenţei în formă.
–      Ca Esenţă în formă, suntem şi noi Dumnezei creatori, pentru că Esenţa din noi conţine toate planurile şi modelele creaţiei.
–      Ca Esenţă în formă putem şi noi ţese orice model dorim pentru că avem liberul arbitru să facem asta.
–      Esenţa noastră Iluminată este unul dintre multele ritmuri pe care le avem în sistemul energetic legat de Pământ pe care îl numim corp, şi totuşi, ca Esenţă pură, existăm multi-dimensioal cu mult peste lumea fizică.
–      Suntem infiniţi în adevărata noastră natură.
–      Suntem eterni în expresia noastră adevărată.

 

Multe Binecuvântări,
În iubire, lumină şi râs,

 

1. First of all I know you have been recently to Romania so my first question must lay there. People here say that after the great flood here would have started the new civilization and they are bringing up proof to back this up (including the oldest writings in the world, artifacts, calendars and others). I don’t how much you know about these things but I know that you can sense people and places. What is your impression on Romania?

I love Romana and her people who I find to be deeply spiritual and open hearted people.

1. În primul rând ştiu că ai fost recent în România aşa încât prima mea întrebare trebuie aşezată aici. Oameni de aici spun că după marele potop aici ar fi leagănul noii civilizaţii şi aduc şi dovezi care să susţină acest fapt (incluzând cea mai veche scriere din lume, artefacte, calendare ş ialtele). Nu ştiu cât ştii în direcţia asta dar ştiu că poţi simţi oamenii şi locurile. Care e impresia ta despre România?
Iubesc România şi oamenii ei pe care îi găsesc foarte spirituali şi cu inima deschisă.

2. Of course I cannot put aside your Breatharian not only because it is something I wish to do for myself but because I know for sure that this is the future and we ALL will live on light and love. What is your vision about this and how long do you think that a regular person would require to live on prana. What about a prediction about the whole world living on light?
This depends on their blueprint and readiness, how imbued they are with their essence, is it a weak or strong pulse within them. Our world will evolve into this eventually when it is ready on a mass consciousness level where all live more at one with their essence.

2. Desigur nu pot lăsa deoparte Breatharianismul nu numai din cauză că e ceva ce mi-aş dori pentru mine pentru că ştiu cu siguranţă că acesta este viitorul şi că noi TOŢI vom trăi cu iubire şi lumină. Care e viziunea ta despre acest lucur şi de ce crezi că are nevoie o persoană obişnuită pentru a trăi cu prana. Te încumeţi să faci o prezicere despre când tot pământul va trăi cu lumină?

Depinde de ceea ce e în ei şi de cât de pregătiţi sunt, cât de mult sunt îmbibaţi de esenţa lor, dacă e un puls puternic în ei sau slab. Lumea noastră va evolua în această direcţie într-o zi când va fi gata atunci când se va produce o schimbare în masă a conştiinţei şi toţi vor trăi la unison cu esenţa lor.

 

3. Another important key figure for anyone living these days is the year that we are in the middle of: 2012. Would you make a statement about the year that all ancient calendars are closing into?
We advise all just to be more at one with their essence – right now this is the greatest gift we can give our planet for a smooth transition. This video in Romanian covers a lot as well. http://www.youtube.com/watch?v=zTrZ7I34nus&feature=relmfu
Ce PĂMÂNTULE se întâmplă? Jasmuheen pentru Ambasada Păcii Muzică Shalom Salaam Potrivit metafizicienilor şi a celor care studiază ştiinţa câmpului energetic, planeta noastră se naşte acum într-o nouă dimensiune. Chiar dacă nu putem controla acest proces natural de naştere a evoluţiei, putem controla cât de uşor se va petrece el. Prin înţelegerea armoniei fundamentale a câmpurilor, putem lua parte cu bucurie la acest proces de naştere. Claritatea & conştienţa ne dau posibilitatea de a face mai multe alegeri, astfel încât să putem renunţa la frică & luptă şi să acceptăm, cu iubire, această schimbare. Armonia Câmpului Energetic – Programele noastre de la Ambasada Păcii se axează pe Armonia SĂNĂTĂŢII, INIMII & STĂRII de ACASĂ. Studiem şi arta perfecţionării şi reactualizării pulsurilor din câmpurile personale & globale astfel încât să fie spre beneficiul tuturor fiinţelor, în cel mai armonios mod cu putinţă. Pulsurile câmpului personal pot fi modificate prin intermediul stilului de viaţă adoptat, iar acest lucru modifică, la rândul său, pulsul global.
Pulsuri armonioase Armonizarea pulsului personal poate fi un lucru simplu precum renunţarea la tot ceea ce nu ne mai foloseşte la nivel personal & colectiv renunţarea la judecata limitatoare despre noi înşine & ceilalţi renunţarea la luptă sau la durerea din trecut luarea deciziei de a duce o viaţă plină de iubire & bucurie uşurinţă & graţie a înţelege cine suntem noi cu adevărat & care sunt puterile noastre co-creatoare ajungând în starea căsătoriei divine cu noi înşine & cu ceilalţi Căsătoria Divină este starea de armonie perfectă, la toate nivelurile FIInţei noastreWritten and produced by Jasmuheen & the Cosmic Internet Academy for the Embassy of Peace Global & Universal Harmonization Program.

3. Un alt element esenţial pentru oricine trăieşte pe pământ azi este anul în mijlocul căruia ne aflăm: 2012. Ai vrea să faci o declaraţie în legătură cu anul în care vechile calendare se sfârşesc?
Vă îndemnăm să fiţi una cu esenţele voastre – chiar acum acesta este cel mai mare dar pe care îl putem face planetei pentru o tranziţie lină. Acest videoclip în română acoperă mult din subiect. http://www.youtube.com/watch?v=zTrZ7I34nus&feature=relmfu
Ce PĂMÂNTULE se întâmplă? Jasmuheen pentru Ambasada Păcii Muzică Shalom Salaam Potrivit metafizicienilor şi a celor care studiază ştiinţa câmpului energetic, planeta noastră se naşte acum într-o nouă dimensiune. Chiar dacă nu putem controla acest proces natural de naştere a evoluţiei, putem controla cât de uşor se va petrece el. Prin înţelegerea armoniei fundamentale a câmpurilor, putem lua parte cu bucurie la acest proces de naştere. Claritatea & conştienţa ne dau posibilitatea de a face mai multe alegeri, astfel încât să putem renunţa la frică & luptă şi să acceptăm, cu iubire, această schimbare. Armonia Câmpului Energetic – Programele noastre de la Ambasada Păcii se axează pe Armonia SĂNĂTĂŢII, INIMII & STĂRII de ACASĂ.Studiem şi arta perfecţionării şi reactualizării pulsurilor din câmpurile personale & globale astfel încât să fie spre beneficiul tuturor fiinţelor, în cel mai armonios mod cu putinţă. Pulsurile câmpului personal pot fi modificate prin intermediul stilului de viaţă adoptat, iar acest lucru modifică, la rândul său, pulsul global.
Pulsuri armonioase Armonizarea pulsului personal poate fi un lucru simplu precum renunţarea la tot ceea ce nu ne mai foloseşte la nivel personal & colectiv renunţarea la judecata limitatoare despre noi înşine & ceilalţi renunţarea la luptă sau la durerea din trecut luarea deciziei de a duce o viaţă plină de iubire & bucurie uşurinţă & graţie a înţelege cine suntem noi cu adevărat & care sunt puterile noastre co-creatoare ajungând în starea căsătoriei divine cu noi înşine & cu ceilalţi Căsătoria Divină este starea de armonie perfectă, la toate nivelurile FIInţei noastre
Scris şi produs de Jasmuheen & Academia Cosmică a Internetului pentru Ambasada Păcii gLobale & al Programului Universal de Armonizare.

4. Besides meditations, living on light, going into a dark room, living in the heart, what would you tell people to do, practically to increase their vibrations, to widen their consciousness, to be more the essences that WE ARE?
Apart from the above, there is nothing else to say regarding this as we have offered so many techniques in all the various books we have that are already published in Romania.
4. În afară de meditaţii, trăire cu lumină, meditaţii în întuneric complet, trăind în inimă, ce le-ai mai spune oamenilor să facă practic, pentru a-şi ridica vibraţia, pentru a-şi extinde conştiinţa, pentru a fi mai mult esenţele care SUNTEM?
În afară de cele enumerate mai sus nu aş mai adăuga nimic pentru că am oferit atâte tehnici în diverse cărţi pe care deja le-am publicat în România.

5. I you were to create a community based on holistic ideas and philosophy what would be the ten commandments that people living there would be given in order to set the pace for the New Earth that we will soon welcome into our hearts?
Our focus is more on Lifestyle so that people can always be guided by their own Divine Essence, rather than telling anyone exactly how they should live. Perhaps it would be best for people to go to this link, as it covers many things we share already on the Romanian language.
The Queen’s Agenda movie is especially important http://www.youtube.com/watch?v=Yjo4vF1-ToI&list=PL2152E380CC8AEB46&index=4&feature=plpp_videoAgenda Regine iMuzică „Amintiri din viitor, de Amoraea Dreamseed
De câtva timp, planeta noastră a trecut prin experienţa unei naşteri, pe care unii o numesc naşterea Femininului Divin.
Această energie se găseşte în tot ceea ce înseamnă viaţă şi are o anumită frecvenţă, ce răspunde la dorinţa colectivă de a avea armonie în lumea noastră.
Unii spun că această energie a apărut în cadrul matricei, ca răspuns la propria noastră dorinţă de a avea o lume în care să domnească pacea.
Pe măsură ce această energie se trezeşte în interiorul nostru, ne revelează natura intuitivă, inima plină de compasiune şi aduce cu sine soluţii ce pot unifica şi armoniza lumea în care trăim.
În Ambasada Păcii, această energie este numită Frecvenţa Madonei.
Este o frecvenţă ce transmite multă iubire şi înţelepciune, o energie care aduce Agenda Reginei.

5. Dacă ar fi să creezi o comunitate bazată pe idei şi filozofii holistice care ar fi cele zece porunci pe care oamenii ce vor fi trăit acolo le-ar fi primit ca să poată să stabilească ritmul către Noul Pământ pe care în curând îl vom primi cu binecuvântare în inimile noastre?
Atenţia noastră este asupra stilului de viaţă astfel încât oamenii să poată să fie ghidaţi către esenţa lor Divină mai mult decât a le spune cum să trăiască. Poate ar fi cel mai bine ca oamenii să folosească linkul de mai jos pentru că acoperă multe lucruri, acestea fiind deja traduse în limba română.
sau
http://www.youtube.com/watch?v=Yjo4vF1-ToI&list=PL2152E380CC8AEB46&index=4&feature=plpp_video – Agenda Reginei Muzică „Amintiri din viitor”, de Amoraea Dreamseed
De câtva timp, planeta noastră a trecut prin experienţa unei naşteri, pe care unii o numesc naşterea Femininului Divin.
Această energie se găseşte în tot ceea ce înseamnă viaţă şi are o anumită frecvenţă, ce răspunde la dorinţa colectivă de a avea armonie în lumea noastră.
Unii spun că această energie a apărut în cadrul matricei, ca răspuns la propria noastră dorinţă de a avea o lume în care să domnească pacea.
Pe măsură ce această energie se trezeşte în interiorul nostru, ne revelează natura intuitivă, inima plină de compasiune şi aduce cu sine soluţii ce pot unifica şi armoniza lumea în care trăim.
În Ambasada Păcii, această energie este numită Frecvenţa Madonei.
Este o frecvenţă ce transmite multă iubire şi înţelepciune, o energie care aduce Agenda Reginei.

Continuarea e în inimile noastre, în energia albă a sufletului, în cântecul infinit de frumoas al spiritului nostru, în Harul Divin şi în curgerea firescului, în fiecare silabă rosită şi în fiecare tril de pasăre. Până vom deveni toate cele, mulţumim acestui frumos suflet care şi-a întors privirea către tine şi ţi-a întins mâna. Prinde-o.

Află cum să scapi de oboseală și să-ți crești nivelul de vitalitate

Share.

About Author

Razvan este arhitect, ca si formare, un spirit-ghid, ca si chemare.

2 comentarii

Leave A Reply

Citește articolul precedent:
RASPUNS PRIN VIZORUL SUFLETULUI – mana a patra

Chiar dacă în ultimii ani au apărut filme care leagă marihuana de tratarea eficientă a unor tipuri de cancer, chiar...

Închide